[1]
อินธิชิต ก., พิมพรัตน์ อ. และ ห่วงทิม ณ. 2021. การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจในการปลูกพืชทางการเกษตร สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 7, 1 (มิ.ย. 2021), 7–17.