[1]
ชมภูคำ ท. 2020. ต้นแบบออนโทโลยีเพื่อการค้นคืนสารสนเทศเชิงความหมายสำหรับข้อมูลโรคติดเชื้อในเด็ก. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 6, 2 (ธ.ค. 2020), 72–81.