[1]
เหล็กดี อ. 2021. ส่วนหน้า 7(1) 2564. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 7, 1 (มิ.ย. 2021), 1–6.