[1]
Roshom ๋. และ รสหอม จ. 2022. การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 8, 1 (มิ.ย. 2022), 66–77.