[1]
Seenaha, K. 2022. การประยุกต์เทคโนโลยีแดชบอร์ด เพื่อนำเสนอข้อมูลพื้นฐานตำบลห้วยเตย จังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 8, 1 (มิ.ย. 2022), 78–89.