[1]
มัฆวาฬ ธ., ดวงสุภา ส. และ พานทอง ร. 2022. การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อจำแนกกล้วยด่างด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 8, 2 (ธ.ค. 2022), 56–66.