[1]
เหล็กดี อ. 2022. ส่วนหน้า 8(1) 2565. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 8, 1 (มิ.ย. 2022), 1–6.