[1]
2022. ส่วนท้าย 8(2) 2565. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 8, 2 (ธ.ค. 2022), 130–134.