[1]
จันทร์ปุ่ม พ., อารีราษฎร์ ธ. และ อารีราษฎร์ ว. 2023. การสังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการคำศัพท์คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน : Synthesis of Computer Vocabulary Management Models to Enhance the Learning of Hearing Impaired Learners. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 9, 1 (มิ.ย. 2023), 100–112.