[1]
จันทร์ปุ่ม พ., อารีราษฎร์ ธ. และ อารีราษฎร์ ว. 2023. ผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคำศัพท์คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ของผู้เรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน . วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 9, 2 (ธ.ค. 2023), 20–30.