[1]
สันติสิริกุล บ., อารีราษฎร์ ธ. และ อารีราษฎร์ ว. 2023. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ: Application of Digital Technology to Publicize Educational Programs by Exploratory Factor Analysis. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 9, 1 (มิ.ย. 2023), 60–75.