[1]
คิดใจเดียว ส., เรืองอ่อน ส., แก้วชะฎา โ. , เรืองอ่อน แ., ฉับพลัน ป. และ สงศรีอินทร์ ก. 2023. ระบบฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 9, 2 (ธ.ค. 2023), 72–86.