[1]
คำสมบัติ ก., นารีจันทร์ น. , ศรีลาพัฒน์ เ. และ ขัยเกียรติธรรม อ. 2023. การพัฒนาระบบการลาออนไลน์ด้วย Microsoft Power Platform. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 9, 2 (ธ.ค. 2023), 44–57.