(1)
บุญมาธรรม ส.; หนาแน่น ร.; นรินทร์ ส. ระบบการจัดตารางเรียนตารางสอน กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านท่ากลอย (ทรัพย์กมลประชาสรรค์) จังหวัด ฉะเชิงเทรา. JAIT 2018, 1, 47-54.