(1)
สีลาขวา ย.; หมูสี ฐ.; สังสุทธิ น. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่องสวัสดีอาเซียน ตามแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมนิยม. JAIT 2018, 1, 69-74.