(1)
ภักดีกำจร ว.; ศิลปนิลมาลย์ อ. การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Desktop Author สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. JAIT 2018, 1, 22-28.