(1)
สุตโท เ.; สหพงษ์ ธ. การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หนูเมืองกับหนูนา. JAIT 2018, 2, 9-17.