(1)
อุเหล่า เ.; ศิริโนนรัง ป.; บ่อจักรพันธ์ ส. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม วิชาเคมี เรื่อง แบบจำลองอะตอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. JAIT 2018, 2, 73-80.