(1)
พันลม เ.; หินเธาว์ ก.; เหล็กดี อ. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. JAIT 2018, 3, 14-20.