(1)
บุตรแดงน้อย น.; สุรมณี ส. การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ เรื่องตัวกลางการสื่อสารข้อมูล สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 2. JAIT 2018, 3, 29-35.