(1)
ศรีสุพล ธ.; ตงฉิน ป.; เจริญผล ก. การพัฒนาระบบสารสนเทศการประหมู่บ้านบางจาน ตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. JAIT 2018, 3, 50-56.