(1)
นวนแก้ว ว.; ขันคำ น.; กันจู ส.; เพ็งชะตา ร.; นวนแก้ว ป. การศึกษาความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางผ่านสื่อออนไลน์: สิทธิชัย บุษหมั่น, ปรัชญา นวนแก้ว, วงษ์ปัญญา นวนแก้ว, นวพงษ์ ขันคำ และ สุทธิษา กันจู. JAIT 2019, 5, 104-112.