(1)
อรรจนานนท์ ส.; ปักกะสีนัง เ.; วีระพันธ์ ด. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลควบคุมมาตรฐานเกษตรปลอดภัยผักเบอร์ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา. JAIT 2019, 4, 74-82.