(1)
ตันติดลธเนศ น. ต้นแบบการตรวจสอบย้อนกลับการปลูกพืชอาหารปลอดภัยในชุมชน ด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี. JAIT 2020, 6, 83-98.