(1)
อินธิชิต ก.; พิมพรัตน์ อ. .; ห่วงทิม ณ. . . . การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจในการปลูกพืชทางการเกษตร สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. JAIT 2021, 7, 7-17.