(1)
ชมภูคำ ท. ต้นแบบออนโทโลยีเพื่อการค้นคืนสารสนเทศเชิงความหมายสำหรับข้อมูลโรคติดเชื้อในเด็ก. JAIT 2020, 6, 72-81.