(1)
เหล็กดี อ. ส่วนท้าย 6(2) 2563. JAIT 2020, 6, 105-108.