(1)
เหล็กดี อ. ส่วนหน้า 7(2) 2564. JAIT 2021, 7, 1-6.