(1)
chuphan, areerat; ชูบัว เ. การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช. JAIT 2022, 8, 19-30.