(1)
มัฆวาฬ ธ.; ดวงสุภา ส.; พานทอง ร. การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อจำแนกกล้วยด่างด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง. JAIT 2022, 8, 56-66.