(1)
เหล็กดี อ. ส่วนหน้า 8(1) 2565. JAIT 2022, 8, 1-6.