(1)
จันทร์ปุ่ม พ.; อารีราษฎร์ ธ. .; อารีราษฎร์ ว. การสังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการคำศัพท์คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน : Synthesis of Computer Vocabulary Management Models to Enhance the Learning of Hearing Impaired Learners. JAIT 2023, 9, 100-112.