(1)
จันทร์ปุ่ม พ.; อารีราษฎร์ ธ. .; อารีราษฎร์ ว. ผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคำศัพท์คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ของผู้เรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน : The Results of the Development of a Computer Vocabulary Management System to Promote Learning of the Hearing Impaired Learners. JAIT 2023, 9, 20-30.