(1)
สันติสิริกุล บ.; อารีราษฎร์ ธ. .; อารีราษฎร์ ว. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ: Application of Digital Technology to Publicize Educational Programs by Exploratory Factor Analysis. JAIT 2023, 9, 60-75.