(1)
คำสมบัติ ก.; นารีจันทร์ น. .; ศรีลาพัฒน์ เ.; ขัยเกียรติธรรม อ. การพัฒนาระบบการลาออนไลน์ด้วย Microsoft Power Platform: Development of ALeave Online System WithMicrosoft Power Platform. JAIT 2023, 9, 44-57.