ศิลารัตน์ ช.; อินทิรักษ์ น. การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง ปราสาทจันทรา. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 1, n. 1, p. 1–5, 2018. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152591. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.