ไกยนุช ร.; พัฒนชัย น. การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 1, n. 1, p. 40–46, 2018. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152617. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.