บุญมาธรรม ส.; หนาแน่น ร.; นรินทร์ ส. ระบบการจัดตารางเรียนตารางสอน กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านท่ากลอย (ทรัพย์กมลประชาสรรค์) จังหวัด ฉะเชิงเทรา. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 1, n. 1, p. 47–54, 2018. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152618. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.