สีลาขวา ย.; หมูสี ฐ.; สังสุทธิ น. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่องสวัสดีอาเซียน ตามแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมนิยม. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 1, n. 1, p. 69–74, 2018. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152628. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.