ภักดีกำจร ว.; ศิลปนิลมาลย์ อ. การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Desktop Author สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 1, n. 2, p. 22–28, 2018. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152657. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.