สุตโท เ.; สหพงษ์ ธ. การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หนูเมืองกับหนูนา. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 2, n. 1, p. 9–17, 2018. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152751. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.