อนันต์ ท.; กุลวงศ์ ศ. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ใบโบก ใบบัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านแซวประดู่. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 2, n. 1, p. 49–59, 2018. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152767. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.