ภิรมย์ อ.; สธนเสาวภาคย์ ภ.; คำปลิว ภ. การพัฒนาเกมสามมิติ เรื่อง เกมทางออกอยู่ไหน. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 2, n. 2, p. 9–15, 2018. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152780. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.