เรือนทองดี ธ.; อุ่มไกร จ. การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดีย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education ในรายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษา โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5). วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 2, n. 2, p. 27–35, 2018. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152786. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.