อุเหล่า เ.; ศิริโนนรัง ป.; บ่อจักรพันธ์ ส. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม วิชาเคมี เรื่อง แบบจำลองอะตอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 2, n. 2, p. 73–80, 2018. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152800. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.