พันลม เ.; หินเธาว์ ก.; เหล็กดี อ. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 3, n. 1, p. 14–20, 2018. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152848. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.