บุตรแดงน้อย น.; สุรมณี ส. การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ เรื่องตัวกลางการสื่อสารข้อมูล สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 3, n. 1, p. 29–35, 2018. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152854. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.