ศรีสุพล ธ.; ตงฉิน ป.; เจริญผล ก. การพัฒนาระบบสารสนเทศการประหมู่บ้านบางจาน ตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 3, n. 1, p. 50–56, 2018. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152858. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.