บังคม ส.; วรรณขาม ห.; พานิชกุล พ. ระบบนำทางไปยังอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 3, n. 2, p. 48–55, 2018. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152901. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.