ผาใต้ เ.; จันทร์ปุ่ม พ.; วัฒนะสุระ อ. สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษสัตว์โลกน่ารู้. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 4, n. 1, p. 23–28, 2018. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/153088. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.